ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ποιότητα & Ασφάλεια Τροφίμων, ακολουθούν τις αρχές του HACCP που αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων (CODEX ALIMENTARIUS).

Ποιότητα & Ασφάλεια Τροφίμων

Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας καθορίζουν τους στόχους και την πολιτική μίας επιχείρησης και τεκμηριώνουν κατά τρόπο σαφή, απλό και κατανοητό τις απαιτούμενες διαδικασίες για την επίτευξη αυτών των στόχων. Τα επίσημα συστήματα ποιότητας με κριτήρια που καθορίζονται από πρότυπα και προδιαγραφές αποτελούν την πιο κατάλληλη και «εμφανή» μέθοδο εγγύησης της ποιότητας στους καταναλωτές.

Η έννοια της ασφάλειας των τροφίμων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υγεία των καταναλωτών, γι’ αυτό και επιβάλλεται το σύστημα HACCP (HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT)  να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων.

Τελευταία στη βιομηχανία τροφίμων, οι αρχές και πρακτικές διασφάλισης της ποιότητας των τροφίμων έχουν ενσωματωθεί σε διεθνή πρότυπα διαχείρισης ποιότητας (π.χ. ISO 9001), ενώ η διαχείριση της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων ακολουθεί τις αρχές του HACCP που αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων (CODEX ALIMENTARIUS). Το διεθνές πρότυπο ISO 22000:2018 έχει ενσωματωθεί έτσι ώστε να ενσωματώνει τις αρχές του συστήματος HACCP και να εφαρμόζεται σε συνδυασμό με ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας όπως το ISO 9001:2015

HACCP

Το HACCP είναι ένα επιστημονικό σύστημα που έχει ως στόχο να αποτρέψει την εμφάνιση προβλημάτων ασφάλειας των τροφίμων. Το σύστημα HACCP το επιτυγχάνει με τον εντοπισμό συγκεκριμένων κινδύνων και την εφαρμογή μέτρων ελέγχου.

Ποιότητα & Ασφάλεια Τροφίμων, ακολουθούν τις αρχές του HACCP που αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων (CODEX ALIMENTARIUS).

Ποιότητα & Ασφάλεια Τροφίμων,  ακολουθούν τις αρχές του HACCP που αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων (CODEX ALIMENTARIUS).

Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας καθορίζουν τους στόχους και την πολιτική μίας επιχείρησης και τεκμηριώνουν κατά τρόπο σαφή, απλό και κατανοητό τις απαιτούμενες διαδικασίες για την επίτευξη αυτών των στόχων. Τα επίσημα συστήματα ποιότητας με κριτήρια που καθορίζονται από πρότυπα και προδιαγραφές αποτελούν την πιο κατάλληλη και «εμφανή» μέθοδο εγγύησης της ποιότητας στους καταναλωτές.

Η έννοια της ασφάλειας των τροφίμων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υγεία των καταναλωτών, γι’ αυτό και επιβάλλεται το σύστημα HACCP (HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT)  να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων.

Τελευταία στη βιομηχανία τροφίμων, οι αρχές και πρακτικές διασφάλισης της ποιότητας των τροφίμων έχουν ενσωματωθεί σε διεθνή πρότυπα διαχείρισης ποιότητας (π.χ. ISO 9001), ενώ η διαχείριση της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων ακολουθεί τις αρχές του HACCP που αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων (CODEX ALIMENTARIUS). Το διεθνές πρότυπο ISO 22000:2018 έχει ενσωματωθεί έτσι ώστε να ενσωματώνει τις αρχές του συστήματος HACCP και να εφαρμόζεται σε συνδυασμό με ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας όπως το ISO 9001:2015

HACCP

Το HACCP είναι ένα επιστημονικό σύστημα που έχει ως στόχο να αποτρέψει την εμφάνιση προβλημάτων ασφάλειας των τροφίμων. Το σύστημα HACCP το επιτυγχάνει με τον εντοπισμό συγκεκριμένων κινδύνων και την εφαρμογή μέτρων ελέγχου.